ټکنالوجۍ

د ټکنالوجۍ مرستې دځلان ټیم لخوا د ځلان معلوماتي ټکنالوجۍ مسلکی غړي لیواله دې چې د دوی د توان سره سم د ټکنالوجۍ مرسته و هرهغه مثب بدلون را وړنکي مؤسیسی او اشخاصو ته وړاندې کړی چې په ټولنه کې يې هڅې د تعلیم او زده کړی پرمختګ باندی وي. په دی وروستیو کې زموږ مسلکی غړیو د...

Technology

Technology Contributions by Zalaan team Zalaan team of IT professionals is eager to provide technology assistance within its capacity to any positive change making organizations and individuals dedicated to promoting education. Recently, its team of professionals...

زده کړه

د زیانمن شوو دپاره زده کړه ځلان بنسټ په جنګ ځپولو سیمو کې د بی وزلو ماشومانو  تعلیم ته لاس رسی لپاره مرستي ته وقف دی.   زموږ ددی هلوځلو په لړ کې مو په دی وروستیو کې د هڅې مؤسیسی سره په همکاری دوه یتیم ماشومان (فاطمه او عزت الله) په شخصی مکتب کې شامل کړي او ددوی د ۱۲...

Education

Education for the underprivileged Zalaan foundation is committed to helping provide educational opportunities for the underprivileged children in war-torn communities. In our efforts, we have partnered with Hatsa – a non-profit organization dedicated to protecting...