موږ دهغه ټکنالوجۍ چې د خلکو په خپله ژبه او د دوی د اړتیا سره برابره وي د خلکو سره يې د نښلولو ډیر لېواله یو. د دغه فکر پر اساس، موږ د قاموسونو د یوه معاصره او ځیرمن سیسټم پر جوړولو کار کوو. د دغه سیټم له لاری به موږ د پښتو – انګریزی او انګریزی – پښتو ته تر ټولو ستر دوییو ټولګه را ټوله کړو او ورسره به نوی ويي د دوی د معاصر استعمال پراساس وژباړو او دغه سیسټم ته ورزیات کړوږ